บุคลากร

บุคลากรโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

นายสมพร ประไพรวัชรพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสมจิต ชูเดช

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรนุช ปรเมศวร์โยธิน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวิตรี ด่านวิวัตน์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาว ปุณิกา จันทรวงศ์

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

นางจันทร์เพ็ญ เมตต์การุณ์จิต

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุติมาพร คุณเศษ

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง