บุคลากร


บุคลากรโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 
 
  
 
นายสมพร  ประไพรวัชรพันธ์
    ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
        นางสมจิต  ชูเดช
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


 
  นางสาว ปุณิกา  จันทรวงศ์
     ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง 
 
   นางอรนุช  ปรเมศวร์โยธิน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 
 
 
  นางจันทร์เพ็ญ  เมตต์การุณ์จิต 
   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
 
     นางสาวิตรี    ด่านวิวัตน์ 
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
 
นางสาวชุติมาพร  คุณเศษ
     ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง