ข้อมูลโรงเรียน

ส่วนที่  1

 

บทนำ

 

                ตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักการ การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ทุกระดับและประเภทการศึกษา มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องระดมทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

                โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ตั้งอยู่

หมู่ที่ 4  บ้านโนนสาทร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในบริเวณ

วัดสว่างอารมณ์  เปิดสอน 2 ระดับ คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา  ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  พบว่าปัจจัยภายนอกมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค  กล่าวคือปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  นโยบายของรัฐบาลเปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และ พ... การศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนของนักเรียน  ซึ่งการดำเนินงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายและได้ผลผลิตตามนโยบายของรัฐบาล  ของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นั้น  จำเป็นต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดจุดมุ่งหมายหรือทิศทางองค์กร ในระยะเวลา 4  ปี และกำหนด ยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  โครงการและกิจกรรมในการดำเนินงานแต่ละปีที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

               ดังนั้นโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2555 – 2558   เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการวางแผนบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน

                               

1.  สภาพทั่วไปของโรงเรียน 

ขนาดและที่ตั้ง

                     โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์    มีเนื้อที่   2  ไร่  2  งาน    ตั้งอยู่หมู่ที่ 4    ชุมชนโนนสาทร 

ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองชัยภูมิ     จังหวัดชัยภูมิ   ( ในบริเวณวัดสว่างอารมณ์  )

สภาพชุมชนโดยรวม

                -  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  เป็นสังคมเมือง   มีประชากรประมาณ  1,500  คน  อาชีพหลักของชุมชน คือ  ค้าขาย  เกษตรกร  รับจ้าง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  สงกรานต์   แห่เทียนเข้าพรรษา   ลอยกระทง

                -  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น  อาชีพหลักคือ  รับจ้าง  คิดเป็น

ร้อยละ  75  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ  100  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย

ต่อครอบครัว ต่อปี   35,000   บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   3   คน

                - โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้  เช่น  วัด  แหล่ง  

ประกอบการในหมู่บ้าน  โบราณสถาน  ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง  แต่ทางโรงเรียนมีข้อจำกัดในด้านบุคลากรครูไม่ครบชั้น  เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนน้อย  ต้องจัดการ เรียนรู้โดย การสอนคละชั้น 

 

จำนวนนักเรียนและห้องเรียน  ปีการศึกษา  2555

 

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

1

3

3

6

 

อนุบาล  2

1

3

-

3

 

รวมอนุบาล

2

6

3

9

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1

1

3

4

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1

1

2

3

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1

1

1

2

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1

2

2

4

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1

3

-

3

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1

2

4

6

 

รวมประถมศึกษา

6

10

12

22

 

รวมทั้งหมด

8

16

15

31

 ข้อมูลข้าราชการครู

 

ที่

ชื่อ-สกุล

เลขที่บัตร

ประชาชน

เลขที่ตำแหน่ง

ตำแหน่ง/ อันดับ

วุฒิ/วิชาเอก

วัน เดือน ปี

เกิด

บรรจุ

1.

นายสมพร 

ประไพวัชรพันธ์

3309900190663

444

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กศ.ม.

(บริหารการศึกษา)

12 ต.ค. 2506

23 .. 2527

2.

นางสาวิตรี

ด่านวิวัฒน์

3369900018780

462

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

18 .. 2499

20 มิ.. 2520

3.

นางปรียาพร

เพ็ชรประดิษฐ์

3360101373807

498

ครูชำนาญการพิเศษ

 ศษ.บ.

(สังคมศึกษา)

22 เม.ย.  2508

29 ก.ค. 2534


อาคารเรียนและอาคารประกอบการ

 

ประเภทอาคาร

จำนวน (หลัง)

จำนวน (ห้อง)

วัน เดือน ปี

ที่สร้าง

อาคารเรียน

   - ป 1ฉ ใต้ถุนเตี้ย(ปรับปรุง

      เป็นใต้ถุนสูง)

   - สปช.105/26

   - แบบ 102/26

3

1

 

1

1

13

6

 

3

4

 

26  ธ.ค.  2512

11  ธ.ค.  2554

2526

14  พ.ค.  2541

อาคารเอนกประสงค์แบบ

กรมสามัญ 312

 

1

 

1

 

5  ก.พ. 2523

ส้วม

   - สปช.106/29

   - สร้างเอง

 

 

1

1

 

2

4

 

2539

2551

 

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

                โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  จัดการศึกษาโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน

และบูรณาการในการดำเนินงานใน  4  ด้าน  คือ

 

 ด้านการบริหารงานวิชาการ

                1.   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลง

                2.  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

                4.  พัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์

                5.  ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนตามความถนัดทุกสาระการเรียนรู้

                6.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                7.  จัดระบบนิเทศ  การควบคุม  กำกับ และติดตาม

 

 ด้านการบริหารงานบุคคล

                1.  พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

                2.  ส่งเสริมให้บุคลากรใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานในการปฏิบัติราชการ

                3.  จัดสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร

                4.  สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามโอกาสอันควร

ด้านการบริหารงานงบประมาณ     

 

                1.  ส่งเสริมและจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับการบริหารงานของโรงเรียน

                2.  สนับสนุนงบประมาณแก่บุคลากรเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์

                3.  ปรับปรุงระบบงบประมาณที่เหมาะสมและเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด

                4.  ปรับปรุงระบบการควบคุม  กำกับ และตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพ

 

ด้านการบริหารงานทั่วไป

 

                1.  ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา

                2.  ส่งเสริมด้านจริยธรรม  คุณธรรม ของข้าราชการและนักเรียน

                3.  ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                4.  ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน

                5.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                6.  ส่งเสริมให้โรงเรียนช่วยเหลือชุมชน  ตามโอกาสอันเหมาะสม

                7.  ปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                8.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ องค์กร  หน่วยงานอื่น

                9.  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  และสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ

 

เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา

 

                1.  นักเรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม  พัฒนาการตรงตามวัยและเต็มศักยภาพ 

                2.  บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                3.  ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                4.  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ

                5.  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี  เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและจัดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน

                6.  นักเรียน  ครู  บุคลากร  และโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดทุกชนิด 

                7.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  ยึดหลักธรรมาภิบาลหรือธรรมรัฐ 

ในการบริหารจัดการ  คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม   หลักความโปร่งใส   หลักความรับผิดชอบ  

หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า

 

วิสัยทัศน์

            จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ    เรียนรู้อย่างมีความสุขใช้เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่เทคโนโลยี บุคลาการพัฒนา    

ได้มาตรฐาน  ประสานงานกับชุมชน

 

พันธกิจ

        - จัดการศึกษาให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพ  เต็มศักยภาพ

        - สร้างความตระหนักและประสานกับชุมชนให้เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

        - พัฒนาเด็กทั้งปกติและพิการให้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

        -จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

        -พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสร้างขวัญกำลังใจ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
คณะกรรมการสภานักเรียน